บุคลากร

ผศ.ดร.ธนากร ปามุทา
(ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : thanakon.p@yru.ac.th


นางฐานิดา เดือนจำรูญ
(ผู้อำนวยการกองกลาง)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : thanida.dd@yru.ac.th


นางสาวทวีวรรณ ทองนวล
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

เบอร์ติดต่อ : beğeni satın al (12001)

อีเมล์ : thaweewan.t@yru.ac.th


ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี
(ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 13101 ()

อีเมล์ : kanokwan.k@yru.ac.th


นายเวคิน วุฒิวงศ์
(ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : vakin.w@yru.ac.th


ผศ.ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี
(ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299600 (10008)

อีเมล์ : thanakul.k@yru.ac.th


ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี
(ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 15000 ()

อีเมล์ : kanokwan.kkk@yru.ac.th


นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล
(ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : suwimol.i@yru.ac.th