สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

บุคลากร

ชื่อ :
ผศ.ดร.ธนากร ปามุทา
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
thanakon.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นางสุมล เพ็ชร์แก้ว
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองกลาง
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sumon.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นางสาวทวีวรรณ ทองนวล
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
thaweewan.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073 299614 ต่อ 12001
ชื่อ :
ผศ.สุภา ยธิกุล
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
supa.y@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
13101 ต่อ
ชื่อ :
ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
wasana.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นางฐานิดา เดือนจำรูญ
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
thanida.d@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299600 ต่อ 10008
ชื่อ :
ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
kanokwan.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
15000 ต่อ
ชื่อ :
นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
suwimol.i@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ