สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

บุคลากร

ชื่อ : ผศ.ดร.ธนากร ปามุทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
อีเมล์ : thanakon.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : ต่อ