maltepe escort side escort tuzla escort sex video kartal escort istanbul escort kizlar beylikdüzü escort mecidiyeköy escort etiler escort kadiköy escort jigolo uyeligi jigolo sitesi jigolo sitesi jigolo olmak istiyorum jigolo olmak istiyorum maltepe escort ataşehir escort maltepe escort ümraniye escort tuzla escort jigolo sitesi istanbul jigolo sitesi jigolo sitesi beykent koltuk doseme jigolo olmak istiyorum astropay astropay astropay astropay astropay avcılar escort beylikdüzü escort ankara escort
istanbul escort Ankara escort sakarya escort sakarya escort porno zengindulbayanlar jigolo ekspres vip jigolo jigolo olmak istiyorum ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

22 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

     สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้ไว้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2548 ดังนี้

 1. สำนักงานอธิการบดี
 2. คณะครุศาสตร์
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 4. คณะวิทยาการจัดการ
 5. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 6. สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
 7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     สำหรับโครงสร้างส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีนั้น จัดตั้งตามกฎกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2549 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 10 วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศไว้ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2549 ไว้ดังนี้
ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ดังนี้ 

 1. กองกลาง 
 2. กองนโยบายและแผน
 3. กองบริการการศึกษา
 4. กองพัฒนานักศึกษา 

    มหาวิทยาลัยฯ ได้มีประกาศ เรื่อง การจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 เนื่องจากว่ามีภารกิจใหม่ที่จำเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นเพื่อรับผิดชอบดำเนินการนอกเหนือจากส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม ดังนี้

 1. สำนักงานเลขานุการ
 2. สำนักงานประกันคุณภาพ
 3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา