istanbul escort Ankara escort sakarya escort sakarya escort porno zengindulbayanlar jigolo ekspres vip jigolo jigolo olmak istiyorum ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

25 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา
     บริการเป็นหลัก ตระหนักนโยบาย ภายใต้ระเบียบ เพียบพร้อมคุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์
     บริการได้มาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล นำองค์กรสู่สากล

พันธกิจ

  1. บริการและประสานงานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  2. พัฒนานักศึกษาในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
  3. จัดสวัสดิการ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
  4. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
  5. จัดทำแผน งบประมาณ ติดตามและประเมินผล
  6. ประสานความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ