ภารกิจของหน่วยงาน

15 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน
  • สนับสนุนการจัดการการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
  • ให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากร
  • พัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์
  • สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
  • ประชาสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ
  • สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนำไปสู่มาตรฐานระดับประเทศ
  • พัฒนาระบบการจัดการพื้นที่ภายในและโดยรอบบริเวณมหาวิทยาลัย
  • สนับสนุนการจัดการการศึกษา