งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ไทย อังกฤษ