งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ไทย อังกฤษ

บุคลากร

ชื่อ : นายดนุพล ปลื้มใจ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอาคารสถานที่
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073299699 ต่อ 11501
ชื่อ : นางธีรกานต์ วิคะบำเพิง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073299699 ต่อ 11502
ชื่อ : นางยุพิณ พรหมมณี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073299699 ต่อ 11500
ชื่อ : นางสาวฟานาเดีย สะอิ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073299699 ต่อ 11500