งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ไทย อังกฤษ

ผู้บริหารงานอาคารสถานที่

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่

1. นายดนุพล ปลื้มใจ

หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่

1.นางวัีลัด ศรีบุญเอียด

หัวหน้าหน่วยสนามและภูมิทัศน์

1.นายถวิล ธรรมโร

หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย

1. นายสุธี แก้วรักษ์

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน

1.นายชรินทร์ มาประสม