งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ไทย อังกฤษ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการขอใช้สถานทีและหอประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด