งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ไทย อังกฤษ

หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน

หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน

1. นายชรินทร์ มาประสม ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม

2. นายวิโรจน์ วิรัตน์ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

3. นายวิโรจน์ ศักดิ์สองเมือง ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

4. นายอุสมาน แวโด ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

5. นายศิวกร มาศหิรัญ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

6. นายอุสมาน มะแซ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

7. นายอาหมัดซับรี ขาเร็ง ตำแหน่ง ช่างอิเล็คทรอนิค

8. นายธนกร ทองตราชู ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์