งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ไทย อังกฤษ

หน่วยอาคาร

หน่วยอาคาร ตำแหน่ง คนงาน (อาคาร)

1. นางวีลัด  ศรีบุญเอียด (หอประชุมเล็ก)

2. นางจิตรวีร์ แก้วทอง (คณะวิทย์)

3. นางวาสนา  สุวรรณสงเคราะห์ (อาคาร 20)

4. นางสุมณฑา  รัตนอุดม (หอประชุมใหญ่)

5. นางสมใจ  ศรีม่วง (อาคาร 20)

6. นางศิรินทิพย์  พรหมคีรี  (อาคาร 20)

7. นางจุริน  สุกระ (อาคาร UBI)

8. นางโสพิศ  ยศศิริ (อาคารเกษตร, งานอาคารสถานที่, งานพัสดุ)

9. นางชนิดาภา  จูแซ (อาคาร 9)

10. นายศรีศักดิ์  ขุนทรัพย์ (อาคาร 9)

11. นางดนิดา  ผลผลา (อาคาร 18)

12. นางสาวสุวรรณา  นุ้ยสุภาพ (อาคาร 10A, 10B)

13. นางสาวหมายจิตร์  ทองมา (อาคาร 6)

14. นางพรทิพย์  พูนสวัสดิ์ (อาคาร 4)

15. นางสุภาพร  เซ่งขุนทอง (คณะวิทย์)

16. นางสาวลูกปา  ศรีคงทน (ฟู้ดซาย)

17. นางทิพวัลย์ พรมญาน (อาคาร 1)

18. นางสาวกันต์ชญาณี วารุนี (อาคาร 18)