งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ไทย อังกฤษ

หน่วยสนามและภูมิทัศน์

หน่วยสนามและภูมิทัศน์ ตำแหน่ง คนงาน (ภาคสนาม)

1. นายถวิล ธรรมโร

2. นายดาโอะ มานะ

3. นายดุสิต เพิ่มพูน

4. นายมูสซูไรดี ดาโอ๊ะ

5. นายสมโชค เฉื่อยทอง

6. นายอัสฮา บือราเฮง

7. นายซ้ำซูดิน ปูเต๊ะ

8. นายเอนก เพชรคูหา