งานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ไทย อังกฤษ

หน่วยรักษาความปลอดภัย

หน่วยรักษาความปลอดภัย ตำแหน่ง ยาม

1. นายสุธี แก้วรักษ์

2. นายเจษฎา รัตนซ้อน

3. นายบุญเจิด เพิ่มพูน

4. นายปิยศักดิ์ ศักดิ์สองเมือง

5. นายรอแม กามา

6. นายศิลปชัย ขุนทรัพย์

7. นายสุไลมาน สารี

8. นายอับดุลเลาะ สาแล

9. นายกิตติวัฒน์ สระบัว

10. นายนูดีรมัน ยูโซะ

11. นายอุทัย ดวงจันทร์

12. นางภัณฑิรา วุฒิพงศ์