บุคลากร

นางสาวอารีนา หะยีดอเลาะ
(หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ)

เบอร์ติดต่อ : 073299640 (11101)

อีเมล์ : areena.h@yru.ac.th


นางสาวนริศรา ผลาสิงห์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073299640 (11101)

อีเมล์ : narisara.p@yru.ac.th


นางสาวจีรวรรณ วรรณุชิต
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073299640 (10000)

อีเมล์ : chirawan.w@yru.ac.th