ประชุมติดตามการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองกลาง ประจำปีการศึกษา ปี 2560 ครั้งที่ 2/2561

30 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย  งานธุรการและสารบรรณ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ครั้งที่ 2/2561

เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองกลาง ประจำปี 2560