ประชุมติดตามการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองกลาง ประจำปีการศึกษา ปี 2560 ครั้งที่ 3/2561

29 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2  งานธุรการและสารบรรณ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ครั้งที่ 3/2561

เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองกลาง ประจำปี 2560