เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับกองกลาง
โครงสร้างกองกลาง
พระราชบัญญัติ กฎ และประกาศ ก.พ.อ.
โครงการกองกลาง
รายงานผลการดำเนินงานกองกลาง
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน่วยงานในสังกัด
งานธุรการและสารบรรณ
งานการเจ้าหน้าที่
งานการคลัง
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
Download แบบฟอร์ม
งานการคลัง
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุรการและสารบรรณ
งานการคลัง
KM กองกลาง
KM คืออะไร
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2548
ภาวะผู้นำกับการบริหารงานในองค์การ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ ERP
ช่องทางการสื่อสาร กองกลาง
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

ประกาศ

 

พ.ศ. 2556

เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เรื่อง การมอบหมายงานผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของข้าราชการและบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1)

เรื่อง อัตราการเช่ารถยนต์รับส่งผู้โดยสารใช้ในราชการ พ.ศ. 2556

 

พ.ศ. 2555

เรื่อง การจัดสรรเงินตอบแทนเพิ่มจากรายได้ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินตอบแทนเพิ่มจากเงินรายได้ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2554 (1 ตุลาคม 2554)

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2554)

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2554)

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้าง พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้างสัญญาจ้าง สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2554)

เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2555

เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2555 (1 เมษายน 2555)

เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดซื้ดจัดจ้าง

เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่อง การรับรองคุณภาพของผลงานวิชาการ

เรื่อง หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

 

พ.ศ. 2554

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้ง1/2554 (1 เมษายน 2554)

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินทุนการศึกษาของบุคลากรภายนอก

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์ วิธีการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของข้าราชการและบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่อง แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินนอกประมาณ 

 

พ.ศ. 2553

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรจากเงินงบประมาณประจำปี 

เรื่อง ภาระงาน อัตราเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษ เงินตอบแทน และค่าใช้สอยของบุคลากรในการดำเนินงานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่อง ภาระงาน อัตราเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษ เงินตอบแทน และค่าใช้สอยของบุคลากรในการดำเนินงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่อง การรับรองคุณภาพของผลงานวิชาการ

เรื่อง อัตราการจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

 

พ.ศ. 2552

เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานด้านวิชาการโดยเงินนอกงบประมาณ

เรื่อง การมอบหมายงานผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี

เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เรื่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาผู้มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

เรื่อง การสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาของบุคลากร (ฉบับแก้ไขครั้ง 1)

เรื่อง การรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่อง แนวปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

เรื่อง การจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับที่ 2

เรื่อง การจัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เรื่อง การจัดตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณบำรุงการศึกษา

 

 

ระเบียบ

พ.ศ. 2560

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินยืมจากเงินรายได้ พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการขอใช้สถานที่และหอประชุมของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

 

พ.ศ. 2556

ระเบียบ ว่าด้วยการรับบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้เงินคงคลัง พ.ศ. 2556

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการขอใช้สถานที่และหอประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

 

พ.ศ. 2555

ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า พ.ศ. 2555 

 

พ.ศ. 2554

ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2254

 

พ.ศ. 2553

ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2553

ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

 

พ.ศ. 2552

ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552 

ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) พ.ศ. 2552

ว่าด้วย การจัดตั้งและการดำเนินกิจการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2552 

ว่าด้วย การจัดตั้งและการดำเนินงานสำนักงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2552

ว่าด้วย การจัดตั้งและการดำเนินกิจการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2552

ว่าด้วย การจัดตั้งและการดำเนินงานสำนักงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552

ว่าด้วย การจัดตั้งและการดำเนินงานสำนักงานเลขานุการสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2552

 

พ.ศ. 2550

ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า พ.ศ. 2550 

ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต พ.ศ. 2550 

ว่าด้วย การจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2550 

ว่าด้วย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2550 

ว่าด้วย การให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2550 

 

พ.ศ. 2549

ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการตรวจผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2549

ว่าด้วย การเบิกจ่ายเบี้ยประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2549

ว่าด้วย การรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษา พ.ศ. 2549

ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2549

 

พ.ศ. 2548

ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2548

ว่าด้วย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐษน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2548

ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2548

 

 

ข้อบังคับ

 

พ.ศ. 2556

ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2556

 

พ.ศ. 2552

ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณและประมวลจริยธรรมของอาจารย์และบุคลากร พ.ศ. 2552

 

พ.ศ. 2550

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

 

พ.ศ. 2549

ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. 2549

 

พ.ศ. 2547

ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2547

ว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547

 
  
 

กองกลาง สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9640 โทรสาร 0-7329-9610

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center