เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับกองกลาง
โครงสร้างกองกลาง
พระราชบัญญัติ กฎ และประกาศ ก.พ.อ.
โครงการกองกลาง
รายงานผลการดำเนินงานกองกลาง
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน่วยงานในสังกัด
งานธุรการและสารบรรณ
งานการเจ้าหน้าที่
งานการคลัง
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
Download แบบฟอร์ม
งานการคลัง
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุรการและสารบรรณ
งานการคลัง
KM กองกลาง
KM คืออะไร
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2548
ภาวะผู้นำกับการบริหารงานในองค์การ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ ERP
ช่องทางการสื่อสาร กองกลาง
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง จัดโครงการเสริมสร้างศักย
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2559 ดู 330 ครั้ง

ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา และจังหวัดกระบี่ โดยมี ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 84 คน

สำหรับโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดขึ้นภายใต้พันธกิจ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล สู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเจตคติที่ดีต่อองค์กร ผู้บริหาร และเพื่อนร่วมงานเกิดความรัก ความสามัคคี อันนำมาซึ่งการมีสัมพันธภาพที่ดี มีการทำงานลักษณะประสานงาน ประสานใจ และประสานความคิด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ร้อยงาน ประสานใจ ประกอบด้วย เกมละลายพฤติกรรม เพื่อสร้างความคุ้นเคยสนิทสนมกลมเกลียว พร้อมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกัน สะท้อนถึงธรรมชาติ และความต้องการของมนุษย์ กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย การรู้จักตนเอง มุมมองที่แตกต่าง  

 
 
  
 

กองกลาง สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9640 โทรสาร 0-7329-9610

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center