สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลด

แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (รอข้อมูล)

แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (รอข้อมูล)

แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด