กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา