กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
นางสาวทวีวรรณ ทองนวล
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
thaweewan.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073 299614 ต่อ 12001
ชื่อ :
นางสุธิดา คงถาวร
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sutida.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073 299614 ต่อ 12002
ชื่อ :
นางศุนิสา เจะแวมาแจ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sunisa.c@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073 299614 ต่อ 12000
ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล สมจิตต์
ตำแหน่ง :
หัวหน้างาน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sokol.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073 299614 ต่อ 12102
ชื่อ :
นางมาลีรัตน์ อิ่นทา
ตำแหน่ง :
พนักงานพิมพ์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
Maleerat.i@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073 299614 ต่อ 12000
ชื่อ :
นางสาวนูร์ลี มูเน๊าะ
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
nurlee.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073 299614 ต่อ 12004
ชื่อ :
นางสาวกวิสรา ชูดวง
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
kawisara.c@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073 299614 ต่อ 12006
ชื่อ :
นางสาวศกลวรรณ ดราแม
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sakolwan.d@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073 299614 ต่อ 12005
ชื่อ :
นายมนตรี อุดมพงศ์
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
montri.o@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073 299614 ต่อ 12006
ชื่อ :
นายฮาริซ ลาเต๊ะ
ตำแหน่ง :
ช่างเขียนแบบ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
hariz.l@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073 299614 ต่อ 12102