กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

บุคลากร

ชื่อ : นางสาวทวีวรรณ ทองนวล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
อีเมล์ : thaweewan.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073 299614 ต่อ 12001
ชื่อ : นางสุธิดา คงถาวร
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ : sutida.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073 299614 ต่อ 12002
ชื่อ : นางศุนิสา เจะแวมาแจ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : sunisa.c@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073 299614 ต่อ 12000
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล สมจิตต์
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
อีเมล์ : sokol.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073 299614 ต่อ 12102
ชื่อ : นางมาลีรัตน์ อิ่นทา
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์
อีเมล์ : Maleerat.i@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073 299614 ต่อ 12000
ชื่อ : นางสาวนูร์ลี มูเน๊าะ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ : nurlee.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073 299614 ต่อ 12004
ชื่อ : นางสาวกวิสรา ชูดวง
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ : Kawissara.c@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073 299614 ต่อ 12003
ชื่อ : นางสาวศกลวรรณ ดราแม
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ : sakolwan.d@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073 299614 ต่อ 12005
ชื่อ : นายมนตรี อุดมพงศ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ : montri.o@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073 299614 ต่อ 12006
ชื่อ : นายฮาริซ ลาเต๊ะ
ตำแหน่ง : ช่างเขียนแบบ
อีเมล์ : hariz.l@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073 299614 ต่อ 12102