บุคลากร

นายเฮลมี่ แวนามะ
(ช่างเขียนแบบ)

เบอร์ติดต่อ : 073 299614 (12102)

อีเมล์ : helmee.w@yru.ac.th


นายทวีป อินทร์ไชยมาศ
(ช่างเขียนแบบ)

เบอร์ติดต่อ : 073 299614 (12102)

อีเมล์ : taweep.i@yru.ac.th


นายซาฟาริ อุจามิ
(วิศวกรโยธา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299614 ()

อีเมล์ : safari.a@yru.ac.th


นายรุสดี สือลามะ
(ช่างควบคุมงานก่อสร้าง (โฟร์แมน))

เบอร์ติดต่อ : 073-299614 ()

อีเมล์ : rusadee.s@yru.ac.th