กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์

 • ปรัชญา

 วางแผนและพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

 • ปณิธาน

 พัฒนางานตามพันธกิจที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพ เพื่อนำสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย

 • พันธกิจ

 พันธกิจของกองนโยบายและแผน มีดังนี้

 1. ประสานการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผน และการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
 2. ประสานการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 3. จัดทำคำของบประมาณ จัดสรรงบประมาณ และจัดทำกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย
 4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนและบริหารมหาวิทยาลัย
 5. วิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
 6. ออกแบบและวางแผนพัฒนาอาคารและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
 • วัตถุประสงค์
 1. เพื่อประสานการจัดทำนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
 2. เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐาน คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดสรรงบประมาณ กรอบอัตรากำลัง
 3. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
 4. เพื่อออกแบบและพัฒนาอาคารและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย