ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

1 เมษายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน
 • ปรัชญา

วางแผนและพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

 • ปณิธาน

พัฒนางานตามพันธกิจที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

 • วิสัยทัศน์

กองนโยบายและแผนมีข้อมูลสารสนเทศและระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการพัฒนาการวางแผน การจัดทำงบประมาณ และการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

 • พันธกิจ
 1. ประสานการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการนำแผนสู่การปฏิบัติ
 2. จัดทำงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
 3. จัดทำกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย
 4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อการวางแผนและการบริหารมหาวิทยาลัย
 5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 6. ออกแบบและวางแผนพัฒนาอาคารและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
 • วัตถุประสงค์
 1. เพื่อประสานการจัดทำนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
 2. เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐาน คำของบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และกรอบอัตรากำลัง
 3. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 4. เพื่อออกแบบพัฒนาอาคารและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
ผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

ผิดพลาด (#32)

The above error occurred while the Web server was processing your request.
Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

Go to Home Page