กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ติดต่อเรา

กองนโยบายและแผน  ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

โทรศัพท์ 073 299614  โทรสาร 073 299615