กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานบริหารทั่วไป

แผนปฏิบัติราชการประจำปีกองนโยบายและแผน  
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ