กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แผนมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติราชการประจำปี
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย