กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ด้านนโยบายและแผน

แผนมหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี
อื่น ๆ