งานติดตามและประเมินผล

7 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

enlightenedแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ สงป.)

enlightenedผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ สงป.)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ม.ราชภัฏยะลา 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ม.ราชภัฏยะลา)