งานติดตามและประเมินผล

7 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ม.ราชภัฏยะลา 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ม.ราชภัฏยะลา)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์