งานติดตามและประเมินผล

7 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) การให้บริการ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ม.ราชภัฏยะลา 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ม.ราชภัฏยะลา)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์