กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ติดตามและประเมินผล


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ม.ราชภัฏยะลา 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ม.ราชภัฏยะลา)