กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ด้านการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ม.ราชภัฏยะลา 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ม.ราชภัฏยะลา)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์