กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินงานตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

lผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการประชุมการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินงานตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่