กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจฯ พ.ศ. 2560

กองนโยบายและแผน จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสุ่ยเจี่ย ชั้น 4 อาคาร 20

แกลเลอรี่