กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำต้นทุนกิจกรรมคณะ/หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองนโยบายและแผน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำต้นทุนกิจกรรมคณะ/หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุม 120 คน

แกลเลอรี่