กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569)

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด