กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

พัฒนาและปรับปรุงศูนย์แม่ลาน (ปรับปรุงถนนภายใน)

แกลเลอรี่