กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร

แกลเลอรี่