กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทบทวนแผนพัฒนาหลักสูตรตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี

แกลเลอรี่