กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา

แกลเลอรี่