กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2560

แกลเลอรี่