กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM กองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1

แกลเลอรี่