กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM กองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1

กองนโยบายและแผน จัดประชุมเพื่อกำหนดประเด็นการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยมีวิทยากร คือ ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา

แกลเลอรี่