จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM กองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1

3 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

กองนโยบายและแผน จัดประชุมเพื่อกำหนดประเด็นการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยมีวิทยากร คือ ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา