ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจากรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

5 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ ในโอกาสรับตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ เป็นประธานประชุมมอบนโยบายแก่บุคลากรกองนโยบายและแผน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมดาลา