กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจากรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ ในโอกาสรับตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ เป็นประธานประชุมมอบนโยบายแก่บุคลากรกองนโยบายและแผน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมดาลา

แกลเลอรี่