กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจากรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

แกลเลอรี่