ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ

3 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัย จะจัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จึงขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้