ประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

8 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยกองนโยบายและแผน จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 โดยมีอาจารย์และบุคลากรจากส่วนราชการเข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน