กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง)

เอกสารแนบ