ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

10 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2561