กองนโยบายและแผนสัญจร ครั้งที่ 2

13 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน (ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ) พร้อมด้วยบุคลากรกองนโยบายและแผน จัดกิจกรรมสัญจร ครั้งที่ 2 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยมีบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น