กองนโยบายและแผนสัญจร ครั้งที่ 3

14 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน (ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ) พร้อมด้วยบุคลากรกองนโยบายและแผน จัดกิจกรรมสัญจร ครั้งที่ 3 ณ อาคารสังคมศาสตร์ โดยมีบุคลากรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น