กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ระยะที่ 2

แกลเลอรี่