กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานแผนงานและงบประมาณ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

เอกสารงบประมาณเงินแผ่นดิน

เอกสารงบประมาณอื่น