ประชุมเรื่องปรับปรุงศูนย์แสดงสินค้า

1 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562 เจ้าหน้าที่งานออกแบบและวางแผนพัฒนาอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้รับจ้างเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงศูนย์แสดงสิน โดยมีรองอธิการฝ่ายกิจการพิเศษ (ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี) เป็นประธาน