ประชุมปฏิบัติการ

27 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานและเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี ศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมบริการและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20 )