กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

งานบริหารทั่วไป

แผนปฏิบัติราชการประจำปีกองนโยบายและแผน  
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ